Մոգերի ընծաները 2

Պատրաստվի’ր քննարկման` Օ Հենրի. ,,Մոգերի ընծաները,,:

ա. Մեկնաբանի’ր հետեւյալ հատվածը, համամի°տ ես արդյոք ձեւակերպման հետ` «…կյանքը բաղկացած է արցունքներից, հառաչներից ու ժպիտներից, ընդ որում` հառաչները գերակշռում են»։
Ես համամիտ չեմ տվյալ հատվածի հետ։

բ. Առանձնացրո’ւ պատմվածքի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։

Ջիմ-ազնիվ, խելամիտ

Դելլա- գեղեցիկ, բարեսիրտ

գ.Բնութագրի’ր Դելլային: Ո՞րն է այս կերպարի անհրաժեշտությունը պատմվածքում:
Դելլան շատ բարի հերոս էր։ Նա պետք է պատմվածքում որպես գլխավոր հերոս՝ Ջիմի խնամակալ և ամեն ինչում օգնող կին։

Is school homework harmful

 • It helps the students improve their understanding of the subject. They can develop a better understanding of the subject and its applications when they attempt assignments on their own
 • Students who have trouble in grabbing the concepts will learn better when they attempt the assignment
 • It will help them revise the concepts they read in school
 • It motivates them to take initiative and carry out research to attempt the home task
 • It is a good way to prepare for exams and tests. They will practice the assignment and get prepared for the exam
Homework | The SGS Academy Trust

Մոգերի ընծաները

Կարդա՛ Օ Հենրիի ,,Մոգերի ընծաները,,:

Կատարի’ր բոլոր առաջադրանքները։

1.Բացատրի’ր հետևյալ բառերը`

ավետել—բարի լուր հայտնել, կոհակել-ալիքվել, ունելի—կրակ բռնելու երկճյուղ մետաղյա հարմարանք, անպաճույճ—չզարդարված, նավակատիք-ծննդյան, զատկի, վարդավառի, վերափոխման և խաչի եկեղեցական տոների շաբաթ օրը, ընդարմանալ-թմրել։

2.  Դուրս գրի’ր հատվածներ, որտեղ երևում է, որ Դելան`

• հուզված է,
Նրբակազմ Դելլային հաջողվել էր հասնել այդ արվեստին։ Հանկարծ նա հեռացավ լուսամուտի մոտից և նետվեց դեպի հայելին։ Աչքերը փայլում էին, սակայն քսան վայրկյանի ընթացքում երեսին գույն չմնաց։ Արագ շարժումով հանեց հերակալները և արձակեց մազերը։

• վախեցած է:

Լորի հոտն առած սետերի պես Ջիմը քար կտրած կանգնած մնաց դռան մոտ։ Այնպիսի արտահայտությամբ էր հայացքը հառել կնոջը, որ Դելլան չկարողացավ հասկանալ և սարսափեց։ Դա ոչ զայրույթ էր, ոչ զարմանք, ոչ հանդիմանանք, ոչ էլ սոսկում, ոչ մեկը այն զգացումներից, որ կարելի էր սպասել։ Ջիմը պարզապես նայում էր, հայացքը չկտրելով նրանից, և նրա դեմքը չէր փոխում իր տարօրինակ արտահայտությունը։

3. Փորձիր մեկ բառով կամ բառակապակցությամբ բնորոշել, թե ինչպիսին է հայացքը:

Այնպիսի արտահայտությամբ էր հայացքը հառել կնոջը, որ Դելան չկարողացավ հասկանալ և սարսափեց: Դա ոչ զայրույթ էր, ոչ զարմանք, ոչ հանդիմանանք, ոչ էլ սոսկում. ոչ մեկը այդ զգացումներից, որ կարելի էր սպասել:
Հուզմունք

4. Բացատրի’ր հետևյալ միտքը:

Սակայն այդ թանկարժեք ընծաների մեջ մի շատ կարևոր բան պակասում էր:
Բայց այդ թանկարժեք նվերների մեջ իn9 որ կարևոր բան էր պակասում։

Պարապմունք 112.

1.Կրճատի՛ր կոտորակը.

ա) 3/12 = 1/4   
բ) 4/16  =1/4 
գ) 10/12 = 5/6  
դ) 10/15 = 2/3

ե) 14/2 = 7
զ) 28/40 = 7/10
է)45/25=9/5 
ը)45/25 = 9/5

2.Գտի՛ր

ա) 25-ի   1/5 մասը  = 25×1/5 = 5        
բ)16-ի  1/4 մասը = 16×1/4 = 4
գ)35-ի 1/7 մասը  = 35×1/7 = 5         
դ) 48-ի  1/6  մասը = 48×1/6 = 8
ե) 100-ի  3/10 մասը    = 100×3/10=30      
զ) 65-ի   2/5 մասը = 65×2/5 = 26

3) Դավիթը իր ունեցած գումարի 70%-ը ծախսեց գրքեր, իսկ   30%-ը՝ գրիչներ գնելու համար: Դավիթն արդյո՞ք  իր ամբողջ գումարը ծախսեց:
70+30=100

4)Կոտորալը Արտահայտեք տոկոսով.

1/100, 2/50, ¼, 13/5, 21/10

1%, 4%, 25%,, 260%, 210%

5)Ապրանքի գինը 6000 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10 %-ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Սկզբնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։
6000:100×10=600
6000+600=6600
6600:100×10=660
6600-660=5940
5940<6000
Պատ․՝ ավելի էժան

6.Կատարե՛ք գործողությունը.

ա)5,2+1,7= 6,9      
բ)14,12+5,17 = 19, 29        
գ)7+45,58 = 52,58
դ)3 – 0,9 = 2,1
ե)12 – 9,48 = 2,52
զ)17,04-5= 12,04

7.Արտահայտիր նշված միավորով․

3 սմ = 0,03  մ    
1ր  =    1/60   ժ     
1գ =   0,001   կգ
15սմ =  0,15 մ     
30 ր  =   0,5ժ      
25 գ =   0,25 կգ 
17 մ 50 սմ  = 17,05    մ     
1ժ  20ր= 1/ 2/6  ժ    
1 տ 250 կգ= 1․ 1/4    տ

8. 90 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի  2 ։ 3 հարաբերությամբ։
90: (2+3) = 18
18×2=36
18×3=54

9. 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից յուրաքանչյուրի տարողությունը 19 լ-ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։
96:8=12
12+19=31
31×7=217

Գործնական աշխատանք

1. Գտիր տրված բառերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Թզաչափ- թիզ
խճանկար-խճանկար
մշտատև-միշտ
կկվականչ-կկուն
պտուտակ-պտույտ
փշրանք-փշուր
սիրալիր-սեր
ձիթապտուղ-ձեթ
մրջնաթթու-մրջյուն
խնկաման-խունկ
ժրաջան-ժիր
ծլարձակել-ծիլ
ալրաղաց-ալյուր

2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գծիկի փոխարեն գրիր հ տառը:

Ապաշնորհ, խորին, նիրհել, նժդեհ-, նշխա, խոնարհվել, նախագահ, ընդառաջ, արհեստ, ընդամենը, ընդհանուր, օրհներգ, արհամարհել, լեհ, ապաշխարհել, աշխարհ

3. Բառաշարքում ընդգծել բայերը:

Արևագալ, թնդալ, ցախավել, զգալ, բղավել, ջահել, հմայել, ավել, շողալ, ձնհալ, շրխկալ, կոշկաթել, ծավալ,  գդալ, սխալ, համակարգել, հողմարգել, ծամթել, ճնշել, անվայել:

4. Կապակցության իմաստը արտահայտիր գոյականով:

Բարին կամեցող- բարեկամ
բլուրների շարք-բլրաշարք
գարու հաց-գարեհաց
երթևեկության ուղի-երթուղի
զենք կրող-զինակիր
զույգերով պար-զուգապար
ժամանակ անցկացնելը-ժամանց
դեմքի նկար-դիմանկար
չմուշկներով վազելը-չմշկավազք
պատվեր տվողը-պատվիրատու
լուր բերողը-լրաբեր


5.Բառաշարքում ընդգծել հինգ թվական:

Քառապատիկ, զրո, վաթսունմեկերորդ, եռակի, տասներկու-տասներկույոթական, ությնյակ, չորսբոլորը, երկու հինգերորդ, միավոր:

Պարապմունք 109.

1.Թիվը կլորացրու 0,01 ճշտությամբ
a=1,238514

1,24
a=7,02345

7,02
a=1,23158`

1,21
a=0,62811

0,63

2.Թիվը կլորացրու 0,001 ճշտությամբ
a=5,23514

5,235
a=7,02345

7,023
a=1,23158

1,232
a=0,62811

0,628


3.Թիվը կլորացրու այնպես,  որ դառնա բնական թիվ
a=1,23851

1
a=7,02345

7
a=1,23158

1
a=0,628

1


4. Ունենք 72 կգ պղնձի և 8 կգ արծաթի համաձուլվածք։ Քանի՞ տոկոս է արծաթը այդ համաձուլվածքում։
10%

5. Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քանակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։
25%

6. Երբ ավտոմեքենան անցավ երկու քաղաքների հեռավորության 2/7մասը, նրան մինչև ճանապարհի կեսը մնացել էր անցնելու 27 կմ։ Ինչքա՞ն է երկու քաղաքների հեռավորությունը։
126 կմ

Պոչատ աղվեսը

Ընտրի’ր Եզոպոսի առակներից մեկը, կարդա’, գրի’ր առակի սելիքը։

Պոչատ աղվեսը

Աղվեսն իր պոչը թողեց թակարդում և միտք արեց, թե ոնց ապրի աշխարհումայդպես խայտառակված: Եվ որոշեց մյուս աղվեսներին էլ համոզել, որ ձեռքքաշեն իրենց պոչերից: Նա բոլոր աղվեսներին հավաքեց և սկսեց նրանց գլխինքարոզ կարդալ, որ կտրեն իրենց պոչերը, նախ` որովհետև գեղեցիկ չեն, ևերկրորդ` ավելորդ բեռ են: Բայց մի աղվես նրան պատասխանեց. “Է՛,բարեկա՜մս, դու մեզ այդ խորհուրդը չէիր տա, եթե դրանից օգուտ չունենայիր”:

Այս առակը սովորեցնում է, որ բոլոր մարդիկ ամեն ինչի մեջ ուզում են գտնել իրենց օգուտը։

Ասելիքին համապատասխան մի առակ էլ ինքդ հորինի’ր։

Մի մադր որոշեց իր մազերը մի քիչ ուղել, բայց պատահմամբ իր մազերը կտրեց։ Նա մտածեց, որ բոլորը նրա վրա կծիծաղան և դրա պատճառով որոշեց քաղաքի բոլոր մարդկանց հավաքել և նրանց ապացուցել, որ արանց մազերի ավելի լավ է։ Նա մարդկանց հավաքում է և ասում է՝
—Հարգելի մարդիկ» Մի թե արանց մազավելի լավ չե՞։ Տեսեք այս շոգ եղանակին առանց մազ ինչ հով է։ Մազերը ուղակի խանգառում են։ Բայց այդ խոսքերից հետո մի խելամիտ մարդ բացականչեց
—Դու այդպես չեիր ասի եթե մազեր ունենաիր։ Դու դա ասեցիր քո օգտի համար։

Բակային աշխատանք

Տեխնոլոգիայի դասաժամերին մենք դուրս ենք գալիս բակ և կատարում ենք բակային աշխատանքներ։ Մի քանի շաբաթ շարունակ ես և իմ ընկերները փորում և փխրեցնում Էինք Միջին դպրոցի ներքին բակի լանջերը և ցանեցինք զիզախոտի սերմեր։ Քանի որ շները փչացնում էին լանջերը մենք ծաղկավոր թփեր տնկեցինք լանջերի եզրերին։ Բնագիտության լաբորիատորիայից բերեցինք շուրջ 100 ծաղկող բույսերի տնկիներ և դրանք տնկեցինք խեցեքործարանի մոտ հատկացված ծաղկոցներում։ Մենք դասամիջոցներին ուշադիր ենք լինում, որ մեր սովորողները չտրորեն և չփչացնեն մեր աշխանքը։

Բան ունեմ ասելու

29․Բան  ունեմ  ասելու:  Վ.  Սարոյան  (հատված)

Փորձե´ք չափից    շատ    բան    չուզել,  թեև    կարևոր  չէ,  թե  որքան  եք  ուզում,  կամ  ինչքան  քիչ  եք  ստանում,  սրտաբեկ  տուն    մի´  գնացեք,  որովհետև  դուք  տեսաք  ու  զրուցեցիք  Ձմեռ պապի  հետ,  իսկ  նա  ձեզ  չտվեց  էն,  ինչ  ցանկանում  էիք:    Շատ  բան  ցանկացող  շատ  մարդ  կա.    փորձեք  չափից  շատ  բան  չուզել,  փորձեք  բավարարվել  ձեր  ունեցածով,  որովհետև  ձեր  ունեցածը    լիուլի  է.  չէ՞  որ  աշխարհը  ձեզ  տրված    է  ապրելու  համար,  իսկ  աշխարհը  լավ  տեղ  է,  չէ՞  որ  դուք  ցերեկ  ունեք`  դպրոց  գնալու  և  խաղի  համար  ու  չէ՞  որ  գիշեր  ունեք`  տուն  վերադառնալու,  գրքեր  կարդալու,  անկողին  մտնելու  և  քնելու  համար.  չէ՞  որ  ձեզ  կյանք  է  տրված.  ոչ  ոք  ձեզ  չի  մեղադրելու  շատ  ուզենալու  համար.  սարսափելի  շատ  –  գոնե`    ամեն  Սուրբ  Ծնունդին,  –  բայց    վատ  մի´  զգացեք    դրա  համար,  որովհետև  դուք    ավելին  ունեք,  քան  որևէ  մեկը:  Իսկ  դու,  Ձմեռ  պապ,  քեզ    հիմարի  տեղ  մի´  դիր,  հա՞:  Նրանց  շարունակ  մի´    հարցրու,  թե  ինչ  են  ուզում.  նրանց  մի´  ստիպիր  կարծելու,  թե  դու  պատրաստվում  ես  տալու  իրենց  ուզած      ամեն  ինչը,      իսկ  հետո  բան  էլ  չես  տալիս:  Մի  քիչ  խելք    ունեցիր  էդ  գլխիդ  մեջ,    էլի:  Փորձիր  ցույց  տալ  նրանց,  թե  որչափ      արդեն    ունեն,  նույնիսկ  եթե  նրանք  աղքատ    են,    նույնիսկ  եթե      իրոք        կարիք  ունեն  թե´  իսկական  տների`  ապրելու  համար,  թե´  զգեստների,  թե´  ուտելիքի  և  թե´  բոլոր  մյուս  բաների:    Փորձի´ր  քաջալերել  նրանց`  հաճույք  զգալ    էն  բանից,  ինչ  որ  ունեն:  Նրանք  հավատում  են  քեզ,  ուրեմն    աշխատեցրու´  ուղեղդ:    Եթե  չես  կարողանում  նրանց  տալ  ինչ  ուզում  են,  փորձի´ր  նրանց  հասկացնել,  թե    որքան  արդեն  ունեն:  Քեզ  մի´  պահիր  հասարակ  մարդ  արարածի  պես.    նրանք  քեզ  հավատ  են  ընծայում,  նրանք  հավատացած  են,  որ  դու  կարող  ես    ցանկացած  բան    անել,    ամեն,  ամեն  ինչ,  իսկ  դու  անկարող  ես,  ուստի  թող  նրանք  դա  իմանան,  էդ  դեպքում  փշրված  սրտերով  չեն  վերադառնա  իրենց  ետնախորշերը:  Մենք  սիրում  ենք  քեզ,  Ձմեռ  պապ,  բայց  փորձի´ր  ուղեղդ  շարժել,    էլի:  Հարցն  իրերը      չեն,  որ  նրանք  ուզում  են    կամ  որոնց  կարիքն  ունեն,  ու  դու  պարտավոր  ես  դա  նրանց  սովորեցնել:    Դու  պարտավոր  ես  նրանց  տեղեկացնել,  որ  կարևոր  չէ`  ինչքան  քիչ  բան  ունեն,  նրանք  միշտ  էլ  կարող  են  ուրիշներին  տալ,  և  դու      պետք    է      սովորեցնես  նրանց,  որ  միայն  տալն  է  նրանց  երջանկացնելու:  Եվ  դու  պարտավոր  ես  նրանց  տեղեկացնել,  որ  իրենք  ստիպված  չեն      “ինչ-որ  բաներ”        տալ.  “ինչ-որ  բաները”  կարելի  է  գնել,    բայց  էն  լավ  բաները,  որոնք  կարող  են  տրվել,    չեն  կարող      գնվել:  Լավ  բաները  ծնվում  են  մարդկանց  մեջ,  և    դրանք  էնտեղ  են  միշտ`  սպասելով  դիմացինին  փոխանցվելուն:  Եվ  մարդկանց  նվիրելը    միակ  բանն  է,  որ  կարող  է  ցանկացած  մարդու  երջանկացնել:    Հիմա    դառնամ  ձեզ,  երեխանե´ր:  Սուրբ  Ծննդյան  տոնի  լույսերն  ավելի    պայծառ  չեն,  քան  ձեր  սեփական    լույսերը:  Աշխարհում  ավելի  հրաշալի  նվեր  չկա,  քան  էն,  որ  ինքներդ  ձեր  սիրելիներին  ասում  եք`  ես  սիրում  եմ  քեզ:  Չկան  ավելի  անուշ  ու  ջերմ  բաներ,  քան  ձեզ  համար  ոչինչ  չպահանջող  և  ուրիշներին  սեր  պարգևող  ձեր  իսկ  սրտերը:  Ավելի  հանդիսավոր  ու  գեղեցիկ  օրեր  չկան,  քան  էն  հին,  բարի  ժամանակները,  որ  հիշում  եք`  ավելի  լավն  էին.  ավելի  լավ`    տալը,      քան    ստանալը:  Իսկ  ձեզնից    ամեն  ոք    կարող  է  տալ:  Ձեզնից  յուրաքանչյուրը  մի-մի  միլիոնատեր  է`  հրաշալի  բաներ  տալու  համար:  Ոչ  մի  ընծա    ավելի  թանկարժեք      չէ,  որքան  էն,  ինչ  տալիս  եք  ձեր  ունեցածից:  Եվ  ինչքան  շատ  տաք,  էնքան  շատ    կստանաք:  Սպասե´ք,  երեխանե´ր:  Արդեն  գիտեք,  որ  մնացածիս  պես  դուք  էլ  մեծանալու      և  գուցե  նույնիսկ  էն  ժամանակ  էլ  չիմանաք,  թե  ձեզնից  յուրաքանչյուրը  միշտ  ինչ  պետք  է  տար  և  ստանար  ու  գուցե    մտածեք,  թե  ինքներդ  էլ  չեք  ստացել  էդ  լավ  բաները,  երբ  երեխա  եք  եղել:  Դուք  պարտավոր  եք  իմանալ,  որ  լավ  բանը  ձեզ  համար,  մեզնից  յուրաքանչյուրի  համար  միայն  էն  է,  թե  մեզնից  ամեն  մեկն  ինչ  պետք  է  տա,  իսկ  մեզնից  ամեն  մեկը  շատ  մեծ  գործ  ունի  անելու`  ավելի  շատ,  քան  ինքը`  Ձմեռ  պապը:  Դուք  պարտավոր  եք  դա  իմանալ,  երեխանե´ր:  Եթե  երբևէ  ցանկանում  եք  երջանիկ  լինել,  դուք    պետք    է    սկսեք    էդ    մեծ    գործն    էսօրվանից:

Առաջադրանքներ

Ա) Քննարկե՛ք հետևյալ մտքերը․

 • Շատ  բան  ցանկացող  շատ  մարդ  կա.    փորձեք  չափից  շատ  բան  չուզել,  փորձեք  բավարարվել  ձեր  ունեցածով,  որովհետև  ձեր  ունեցածը    լիուլի  է․․․

Այս միտքը ասում է, որ եթե դու շատ բան ունես, ավելի շատ բան չուզես, որովհետև մարդիկ կան, որոնց այդ իրերը ավելի շատ են պետք։

 • Չկան  ավելի  անուշ  ու  ջերմ  բաներ,  քան  ձեզ  համար  ոչինչ  չպահանջող  և  ուրիշներին  սեր  պարգևող  ձեր  իսկ  սրտերը:
  Չկա ավելի անուշ ու ջերմ բան, քան այն, երբ մարդիկ ուրիշներին սիրով, ջերմությամբ ու հոգատարությամբ են շրջապատում։
 • Ձեզնից  յուրաքանչյուրը  մի-մի  միլիոնատեր  է`  հրաշալի  բաներ  տալու  համար: 
  Ամեն մի մարդ հարուստ է իր բարությամբ, ոչ թե փողով։
 • Եվ  ինչքան  շատ  տաք,  էնքան  շատ  կստանաք:

Երբ ուրիշներին օգնես, բարություն տաս, այնքան ավելի շատ կլցվես բարությամբ ու սիրով։

Այս ուսումնական տարվա իմ ձեռքբերումները

Սիրելի՛ սովորող, ուսումնական տարին մոտենում է ավարտին: Կարգավորի՛ր բլոգդ, լրացրո՛ւ բաց թողած աշխատանքներդ:

Առաջադրանք`

Գրի՛ր հաշվետվություն, թե ի՞նչ ես արել տարվա ընթացքում. ամփոփի՛ր ուսումնական տարին: Ի՞նչ ես սովորել, ի՞նչ նախագծերի ու ճամփորդությունների ես մասնակցել, ի՞նչ գրքեր ես կարդացել և այլն:

Այս ուսումնական տարվա ընթացքում ես սովորել եմ ատ նոր բան, բայց ինձ ամենից շատ դուր եկածը դա ֆուտբոլ խաղալ սովորելն է։ Ես սկսել եմ շշատ ֆուտբոլ խաղալ և լավ խաղալ , ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Այս տարի ես մեկնարկեցի <<Սիրելի ֆուտբոլիստ>> նախագիծը, որի շրջանակում պետք է պատմմմես քո սիրելի ֆուտբոլիստի մասին։

Այս ուսումնական տարվա ընթացքում ես մասնակցել եմ երկու ճամփորդության։ Առաջինը ես գնացի Գյումրի և այնտեղ շատ ու շատ լավ էր և ես կուզեի նորից գնալ։ Երկրորդ անգամ մենք գնացինք Արատես։ Այնտեղ շատ շատ ձյուն էր եկել և մենք ամեն վարյկյան թռչում էինք, բայց անտեղ էլ էր լավ։ Ե

Հիմա կպատմեմ իմ կարդացած գրքի մասին։ Ես կարդացել եմ Ջիանլուիջի Բուֆֆոնի կենսագրությունը։ Նա Իտալիայի հավաքականի և<<Յուվենտուս>> թիմի լեգենդար դարպասապահն է եղել։ Այդ գիրքը ռուսերեն էր, բայց բարեբախտաբար ես ռուսերեն լավ գիտեմ և կարողացա այդ գիրքը կադրալ։ Այս ուսումնակա տարի շատ լավն էր ու հաջող և հուսով եմ, որ բոլոր ուսումնական տարիները այսպես լինեն։

Աշխատանքդ վերնագրի’ր այսպես` <<Այս ուսումնական տարվա իմ ձեռքբերումները>>։